Translation Results Requested Through Conyac Made Public

[Translation from Japanese to Tiếng Việt ] .Phải trả trước 50% phí dịch vụ (Sau khi nộp đơn cho Sở nhập quốc nếu không ...

Original Texts
.サービスの費用の50%を先に支払って下さい
(入管に申請後、在留資格を得られなかった場合は全額を返金。但し、お客様側の都合で申請をせずにキャンセルした場合は返金できなくなります)
.在留資格を得られた場合は残りの50%を支払って下さい
入金確認後COEをお渡し

理由書の作成が不要な場合は価格から1万円引きます

入国管理局が提示している在留資格取得許可の要件は最低限の要件なので、それを全て満たしているからと言って在留資格が取得できるわけではない
入管は各個人の全ての要素を総合的に審査する

Translated by yenthidao134
Vui lòng trả trước 50% phí dịch vụ
(Sau khi nộp đơn lên cục xuất nhập cảnh, trong trường hợp không lấy được tư cách lưu trú thì sẽ trả lại hết phí 50% dịch vụ ban đầu đã đóng). Tuy nhiên, nếu huỷ việc nộp đơn với lý do cá nhân của khách hàng, thì số tiền đóng ban đầu sẽ không được hoàn trả.
Sau khi nhận được tư cách lưu trú, vui lòng đóng nốt 50% phí dịch vụ còn lại.
Sau khi xác nhận được thanh toán, COE sẽ được bàn giao cho bạn.

Nếu không cần giấy giải trình lý do sẽ được giảm 10000 yen.

Những yêu cầu để có tư cách lưu trú mà cục xuất nhập cảnh đưa ra là yêu cầu tối thiểu, nên việc bạn đáp ứng hết tất cả các yêu cầu không có nghĩa là bạn sẽ có được tư cách lưu trú, cục xuất nhập cảnh sẽ xét một cách toàn diện tất cả các yếu tố của mỗi cá nhân để quyết định.

Contact

Result of Translation in Conyac

Number of Characters of Requests:
240letters
Translation Language
Japanese → Tiếng Việt
Translation Fee
$21.6
Translation Time
about 5 hours
Freelancer
yenthidao134 yenthidao134
Standard Contact